Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sametec Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 24.04.2018 Päivitetty 18.01.2019

1. Rekisterinpitäjä
Sametec Oy
Y-tunnus 2446267-2
Martinsyrjäntie 3
05810 Hyvinkää
p. 0403537791
(jäljempänä Sametec)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Sametec Oy
Pasi Nikitin
p. 0403537791
info@sametec.fi

3. Rekisterin nimi
Sametecin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen luominen ja hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Sametecin oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella sekä mahdolliset rekisteröityjen antamat suostumukset. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään alihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

5. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Etu- ja Sukunimi
- Henkilön tehtävänimike
- Sähköpostiosoite
- Matka- ja/tai muu puhelinnumero
- Organisaatio ja asema
- Organisaation osoitetiedot
- laskutustiedot
- Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
- Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä (esimerkiksi Fonecta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille,
paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä tai mikäli asiakkaankanssa on erikseen sovittu luovutettavista tiedoista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tietojen säilyttäminen, poistaminen ja tarkastusoikeus
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Suoramarkkinoinnin kielto ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.